W tej części serwisu zbieramy przydatne w pracy lekarza dokumenty, materiały edukacyjne oraz wszystkie inne pomoce niezbędne w pracy z pacjentami pochodzącymi z Ukrainy.

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie i obecnością w Polsce uciekających przed konfliktem obywateli Ukrainy, w tym dzieci – PTMR przygotowuje dla lekarzy i pacjentów materiały informacyjne. Wszystkie one powstają dzięki pomocy wolontariuszy, w tym lekarzy i tłumaczy. Serdecznie im dziękujemy! 

Aktualności dotyczące opieki nad pacjentami z Ukrainy

Przydatne materiały:

Medycy i studenci kierunków medycznych z Polski i Ukrainy przygotowali dla Państwa formularze wywiadów medycznych gotowe do wydruku i korzystania. 

Skład osób przygotowujących i tłumaczących:
Gilbert Kolbe
Anna Wardęga
Maciej Przybył 
Agnieszka Dziedzina
Bogna Prusowska
Dawid Zaczyk
Dominika Antoniszczak
Ivanna Davydiul
Karolina Pańczak
Ola Krupa
Paweł Parfienczyk
Rafał Roszkowski
Roksana Hnatiuk
Ruslana Kravets
Rusłan Sałamatin
Vasylyna Kravchuk

W imieniu PTMR serdecznie podziękowania dla wszystkich wyżej wymienionych, działajacych całkowicie z odruchu serca, osób! 

Program Szczepień Ochronnych na Ukrainie i informacje o szczepieniach przeciw COVID

Plik zawiera dodatkowo tłumaczenie, informacje o szczepieniach oraz sposobie uzupełniania kalendarza względem polskiego PSO. 

 

Link zawiera informacje i kwestionariusze niezbędne do realizacji szczepień przeciw SARS-CoV-2 uchodźców z Ukrainy. 

Przydatne materiały z innych źródeł:

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Kliknij po więcej szczegółów. 

Materiał pochodzi z wpisu na stronie Prawnik lekarza na Facebooku, skopiowany za zgodą Autorek. Dziękujemy!
 
DANE, KTÓRE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ NA RECEPCIE DLA OSOBY O STATUSIE „UCHODŹCY”
Dobry wieczór!
Dziś przekazujemy Wam garść informacji związanych z wystawianiem recept dla osób o statusie Uchodźcy, wiemy że pojawiają się w tym zakresie wątpliwości.
Pewne kwestie, które standardowo wpisujecie na recepcie pominęłyśmy skupiając się na danych samego pacjenta a także na identyfikatorach uprawniających do refundacji leków.
‼️ TAK!
👉 Wasi pacjenci o statusie uchodźcy mają uprawnienia do refundowanych leków, środków spożywczych i wyrobów medycznych.
A zatem na receptach będących przedmiotem naszego wpisu powinny znaleźć się:
1️⃣ Dane dotyczące pacjenta:
👉 imię albo imiona i nazwisko
a w przypadku osób o nieustalonej tożsamości – „NN”,
👉 adres
a w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania – „NMZ”,
👉 identyfikator usługobiorcy
tutaj zazwyczaj wpisuje się PESEL,
a w przypadku jego braku – seria i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
👉 datę urodzenia pacjenta, w przypadku gdy nie można jej ustalić na podstawie innych danych zamieszczonych na recepcie,
2️⃣ Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę
3️⃣ Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty
4️⃣ Dane dotyczące przepisanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego
5️⃣ Dane dotyczące daty realizacji recepty
6️⃣ Unikalny numer identyfikujący receptę
👉 W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego umożliwiającego wystawienie e-recept można wystawić receptę papierową.
Wówczas w dolnej części recepty zamieszcza się, w formie wydruku, nazwę i adres lub numer REGON podmiotu drukującego receptę, a w przypadku gdy wydruku dokonuje osoba wystawiająca receptę – zwrot „wydruk własny”.
‼️‼️‼️ Pamiętaj, że osoba mająca status uchodźcy , co do zasady jest uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tym samym przysługuje jej refundacja na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne w takim samym zakresie jak osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne.
👉 Aby mogła skorzystać z refundacji, na recepcie należy wpisać odpowiedni identyfikator:
➡️„BW” – dla pacjenta, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy i posiada decyzję potwierdzającą to prawo wydaną przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
UWAGA! w przypadku stanu nagłego – taką decyzję wydaje się na Wasz wniosek złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.
➡️„DN” – dla pacjenta poniżej 18 roku życia, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
➡️ „CN”- dla pacjentki, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, będącej w okresie ciąży, porodu lub połogu.
Podstawy prawne:
Art. 96 a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.).
Art. 2 i 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).
Art. 159 ust 1 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.).