Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel polski posiadający dyplom ukończenia studiów medycznych; kandydat na członka zwyczajnego powinien popierać statutowe cele Towarzystwa.

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje jego Zarząd Główny na podstawie:

  • Złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa
  • Dokonania jednorazowej opłaty wpisowej oraz opłacenia składki rocznej
  • Pozytywnej opinii Zarządu właściwego Oddziału Terenowego lub Zarządu Głównego