Webinar: Znaczenie szczepień dorosłych w chorobach przewlekłych - 07.05.2024 r. godz. 19:00

Zapraszamy do korzystania ze strony poświęconej SARS-CoV-2 oraz wywoływanej przez niego COViD-19. Poniżej znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące COVID-19 w tym akty prawne, komunikaty Ministerstwa Zdrowia oraz rekomendacje dotyczące diagnostyki oraz leczenia.

W celu monitorowania bieżącej sytuacji epidemiologicznej, dostępne są interaktywne mapy zakażeń SARS-CoV-2:

SARS-CoV-2 jest patogenem wywołującym COVID-19 – chorobę, z powodu której 11.03.2020 roku WHO ogłosiło stan pandemii. Pierwsze ognisko epidemiologiczne zostało wykryte w Wuhan w Chinach, jednak wirus szybko rozprzestrzenił się do innych krajów.

Zalecenia w sezonie 2023/2024

Pacjent z COVID-19 w gabinecie lekarza POZ – możliwości diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki w sezonie infekcyjnym 2023/2024

autor: dr n. med. Mateusz Babicki

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem będącym podsumowaniem aktualnych zaleceń i rekomendacji w zakresie diagnostyki, leczenia objawowego i przyczynowego oraz zapobiegania COVID-19.

W poniższym materiale omówiono najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu, wskazania do hospitalizacji i leczenia przyczynowego, a także trudności napotykane przez lekarzy POZ w walce z infekcją.

W oparciu o wytyczne opracowany został schemat postępowania w przypadku pacjenta z COVID-19 lub podejrzeniem infekcji SARS-CoV-2 uwzględniający cały proces diagnostyczno-terapeutyczny.

Zachęcamy do zapoznania się ze Ścieżką pacjenta z COVID-19!

Webinary dot. COVID-19

Zapraszamy także do cyklu webinarów dotyczących zasad diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki COVID-19 u dzieci i dorosłych.

Kliknij w przycisk, aby obejrzeć webinar!

Choroba zazwyczaj przebiega w sposób łagodny lub całkowicie bezobjawowo, jednak u około 15% pacjentów przebieg może być umiarkowany, a nawet ciężki – wymagający hospitalizacji. Najczęściej występujące objawy to:

 • gorączkę/stany podgorączkowe
 • osłabienie zmęczenie
 • kaszel, zazwyczaj suchy
 • bóle mięśniowe i stawów 
 • nieżyt nosa
 • ból gardła
 • objawy z przewodu pokarmowego np. biegunka
 • zaburzenia węchu i/lub smaku. 

Grupą ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 są osoby niezaszczepione, starsze z wielochorobowością. Jednakże należy pamiętać, że odpowiedź na czynnik infekcyjny jest osobniczo zmienna. Znaczenie ma również obecnie dominujący wariant wirusa, które znacząco różnią się między sobą zarówno zakaźnością, jak i ryzykiem ciężkiego przebiegu. SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, w związku z tym sposobami zmniejszającymi ryzyko zakażenia są:

 • regularne i dokładne mycie rąk za pomocą mydła lub dezynfekcja alkoholowymi środkami odkażającymi;
 • zachowywanie odstępu 1,5 metra od kaszlących i kichających osób;
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
 • zasłanianie ust i nosa podczas kontaktu z innymi osobami, najlepiej za pomocą maseczki.

Zapraszamy do śledzenia działań Sekcji COVID-19 na Facebooku

Novel coronavirus 2019 nCoV pcr diagnostics kit.

Diagnostyka COVID-19

Zgodnie z definicja przypadku COVID‐19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami SARS-CoV-2 z dnia 31.10.2020 rozpoznanie choroby jest możliwe po uzyskaniu wyniku pozytywnego testu RT-PCR lub antygenowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 od 1.04.2022r. skierowanie na test PCR w kierunku COVID-19 możliwe jest jedynie przez szpital.
W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej możliwe jest wykonanie testu antygenowego (testu dedykowanego COVID-19 lub testu COMBO, np. „3w1” – grypa, COVID-19), który jest finansowany przez NFZ.

Szczepienia

Od grudnia 2020r. w Polsce trwa program szczepień populacyjnych przeciw COVID-19. Obecnie szczepienie to dopuszczone jest dla dorosłych oraz dzieci od 6. miesiąca życia.

Obecnie wiadomo, że szczepienia w znaczący sposób redukują ryzyko hospitalizacji oraz zgonu z powodu COVID-19. Więcej informacji w zakładce „Szczepienia”.

Informacje dotyczące liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w Polsce znajdziecie państwo na stronie gov.pl

Rejestr PIMS

Ogólnopolski rejestr pacjentów z zespołami zapalnymi związanymi z pandemią COVID-19 u dzieci to inicjatywa, której celem jest uzyskanie jak najlepszego wglądu w nową chorobę wynikającą z przebytego zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci – zespół PIMS w kraju. Zachęcamy każdego lekarza, który spotkał w swojej praktyce pacjenta z zespołem PIMS do zgłoszenia go do rejestru.Kwarantanna i izolacja

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2022 od 28.03.2022r. w związku z infekcją SARS-CoV-2 (COVID-19) nie ma obowiązku odbywania izolacji domowej oraz kwarantanny.

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby – osoba pozostająca pod opieką lekarza

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych – wszelkie decyzje dotyczące kwarantanny odbywają się poza lekarzem i należą do kompetencji Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych!

1. W przypadku pacjentów bezobjawowych okres izolacji obejmuje 7 dni licząc od momentu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 będącego podstawą do nałożenia tej izolacji.

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2022 poz. 354) LINK

2. Okres izolacji dla osób z objawami COVID-19 obejmuje nie mniej niż 7 dni licząc od dnia wystąpienia objawów, przy czym od co najmniej 24 godzin bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych oraz z poprawą kliniczną. 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób
zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru
epidemiologicznego (Dz.U. 2022 poz. 354)
LINK

3. Okres izolacji dla osób wykonujących zawód medyczny wynosi 7 dni licząc od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 albo po uzyskaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego wykonanego nie wcześniej niż w 5 dobie tej izolacji

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego(Dz.U. 2022 poz. 235) LINK

4. W przypadku pacjentów immunoniekompetentnych okres izolacji może zostać przedłużony do 20 dni.

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 351)) LINK

5. Możliwe jest skrócenie izolacji dla personelu medycznego oraz osób sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej pod warunkiem 2 ujemnych wyników testu w odstępie co najmniej 24h, niezależnie od czasu trwania izolacji oraz objawów klinicznych. 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 351))  LINK

6. Obowiązek izolacji zostaje zawieszony na czas wizyty pacjenta w placówce medycznej, bez konieczności informowania PSSE/ policji.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) LINK

1. Brak kwarantanny po kontakcie z osobą chorującą na COVID-19

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2022 poz. 354)
LINK

2. Okres kwarantanny wynikający z prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub zamieszkiwania z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 jest równy okresowi izolacji osoby z dodatnim wynikiem badania. Kwarantanna nakładana jest automatycznie na wszystkich współdomowników.

Możliwość skrócenia kwarantanny

a) obowiązkowa kwarantanna ulega zakończeniu także w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę.

b) zwolnienie z kwarantanny jest również dla osób, która w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem uzyskania przez osobę zamieszkującą lub prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe z tą osobą pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zakończyła izolację lub hospitalizację z powodu COVID-19.

c) Okres kwarantanny dla:
•    osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
a także
•    będących żołnierzami lub pracownikami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzami wojsk obcych lub ich personelem cywilnym, żołnierzami, funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa lub Służby Więziennej

wynosi 5 dni, chyba że osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń lub rozpoczęciem pracy lub służby, przez okres 5 dni badana testem antygenowym, a wynik będzie wprowadzany do systemu teleinformatycznego.

(Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku
hospitalizacji, izolacji lub
izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2022 poz. 354)
LINK

3. W przypadku narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 o nieustalonej charakterystyce epidemiologicznej lub klinicznej albo podwyższonej zaraźliwości lub zjadliwości w stosunku do wariantu dominującego w danym okresie państwowy powiatowy inspektor sanitarny może decydować o wydłużeniu czasu trwania kwarantanny, izolacji albo izolacji w warunkach domowych do 21 dni

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego z dnia 22 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1352)) LINK

4. Kwarantanna wynikająca z skierowania na test PCR w kierunku COVID-19 trwa 7 dni licząc od dnia zlecenia lub do dnia uzyskania wyniku negatywnego testu w kierunku infekcji SARS-CoV-2. Jej zdjęcie następuje automatycznie w czasie, gdy laboratorium wprowadzi wynik do systemu. Kwarantanna zostaje zawieszona na czas udania się oraz powrotu z punktu wymazowego. 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) LINK

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 21 STYCZNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE CHORÓB ZAKAŹNYCH POWODUJĄCYCH POWSTANIE OBOWIĄZKU HOSPITALIZACJI, IZOLACJI LUB IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH ORAZ OBOWIĄZKU KWARANTANNY LUB NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO LINK

Pliki do pobrania

W jednym miejscu zebraliśmy dla Państwa akty prawne dotyczące Covid-19. 

W zakładce znajdą Państwo zarówno aktualne dokumenty, jak i historię aktów (m.in. rozporządzeń) dotyczących zasad walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2.