Regulamin Kursu

organizowanego on-line w formie cyklu wykładów przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

w zakresie: Leczenia Bólu dla lekarzy rodzinnych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 51-141), ul. Syrokomli 1, zwany dalej Organizatorem, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000068080, NIP 8951683876, Regon 932084113, organizuje kurs w zakresie leczenia bólu dla lekarzy rodzinnych. 
 2. Kurs w formie wykładów poświęconych tematowi leczenia bólu jest przeprowadzany w celu wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym tj. zwiększenia posiadanej przez lekarzy rodzinnych wiedzy na temat leczenia bólu. 
 3. Kurs odbywa się on-line w formie cyklu wykładów. 
 4. Uczestnikiem Kursu zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w Kursie został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu zgłoszenia. 
 5. Uczestnictwo w Kursie jest bezpłatne. 

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia

 1. Uczestnik może zgłosić udział w Kursie za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. 
 2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie, upływa najpóźniej do terminu wskazanego przez Organizatora. 
 3. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora. 
 4. Nie nakłada się ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników. Natomiast maksymalna liczba uczestników jednej tury Kursu wynosi 100 osób, przy czym organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia tej liczny do 200 osób w wyjątkowych sytuacjach. W zakresie rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Każdorazowo dla danej edycji kursu 10% miejsc dodatkowo otrzymuje partner kursu, firma GL Pharma, udostępniając je wybranym przez siebie wg własnych kryteriów lekarzom.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie w każdej chwili. Rezygnacja następuje poprzez kontakt mailowy: pomoc@ptmr.info.pl
 7. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik Kursu potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w Kursie na warunkach w nim określonych. 

§ 3. Obowiązki Organizatora

 1. Organizator jest zobowiązany:
 1. dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie platformy e-learningowej.
 2. udzielać informacji w sprawach organizacyjnych Kursu
 3. zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny Kursu
 4. wystawić zaświadczenie o ukończeniu Kursu oraz udostępnić je Uczestnikowi.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i są objęte prawami autorskimi.
 2. Materiały te mogą być rozpowszechniane nieodpłatnie, z klauzulą wskazującą, że prawa autorskie należą do Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
 3. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 51-141), ul. Syrokomli 1.
 2. Podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z art. 28 RODO jest Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, z siedzibą we Wrocławiu, KRS Stowarzyszenia: 0000068080 oraz Wydawnictwo Interaktywne Medutools Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wewnętrzna 5, 31-332 Kraków, NIP: 945-217-70-78, REGON: 123018424, numer KRS: 0000491636. 
 3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej: ptmr@ptmr.info.pl.
 4. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na Kurs. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Kursu, w tym kontaktu ze strony Organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia Uczestnika, ewentualnego przesłania przez Organizatora drogą elektroniczną materiałów związanych ze szkoleniem przed lub po szkoleniu oraz w celu przygotowywania zestawień, analiz statystyk dotyczących szkolenia na użytek wewnętrzny organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w Kursie.
 5. Dane osobowe w zakresie wskazanym powyżej przetwarzane są przez wskazane wyżej podmioty oraz mogą być w zakresie: adresu e-mail, adresu miejsca pracy i numeru telefonu przekazywane wyłącznym partnerowi kursu, to jest firmie GL Pharma (G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa, numer KRS: 0000877238, numer REGON: 387922142, numer NIP: 527-294-66-04) w okresie trwania kursu. 
 6. Dane przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Kursu będą przetwarzane do czasu: zrealizowania Kursu, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na zanonimizowanie tych danych;  cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; z uwzględnieniem okresu niezbędnego na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń; w każdym przypadku nie dłużej niż trzy lata po zakończeniu Kursu.
 1. Wnioski osoby, której dane dotyczą, w sprawie realizacji praw osoby, o których mowa w art. 15-21 RODO będą przechowywane zgodnie z okresem archiwizacji, na mocy ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Okres ten wynosi 10 lat kalendarzowych. Po 10 latach za zgodą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dane te zostaną usunięte.
 2. Administrator może w celach wskazanych w ust. 5 przetwarzać następujące kategorie danych zwykłych Uczestników: imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), zebrane w trakcie rejestracji na szkolenie.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
  2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Do danych osobowych mogą mieć dostęp następujący odbiorcy danych:
  1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej jako Administrator danych osobowych;
  2. podmioty współpracujące z Zarządem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, takie jak firmy informatyczne, firmy farmaceutyczne, firmy świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów – jedynie w zakresie związanym z celem niniejszego przetwarzania danych, na podstawie łączących te podmioty z Zarządem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej umów, przewidującymi zachowanie wszelkich środków organizacyjnych i technicznych chroniących dane osobowe.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na Kurs do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych z Kursem. 
 2. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: ptmr@ptmr.info.pl.
 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Kursu i dostosowania się do jego postanowień.