Webinar: Pacjent z depresją i bezsennością w gabinecie lekarza rodzinnego - 16.04.2024 r. godz. 19:00

Konsultacja farmaceutyczna Nowy Lek

Nowy Lek (NMS – New Medicine Service) jest trzyetapową konsultacją farmaceutyczną świadczoną w ramach opieki farmaceutycznej. Przeznaczone jest dla pacjenta, który w ramach terapii choroby przewlekłej (np. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, astmy, POChP, hipercholesterolemii) otrzymał po raz pierwszy receptę wystawioną na lek wcześniej przez niego niestosowany, zarówno w momencie zdiagnozowania choroby, jak i podczas kontynuowania leczenia.

Przez “nowy lek” rozumie się nową substancję czynną, ale także nową postać leku (na przykład o modyfikowanym uwalnianiu) czy też zmienioną drogę podania leku (np. zmiana z preparatu doustnego na system transdermalny).

Jaki jest cel konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek?

Podstawowym celem konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek jest poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych poprzez edukację pacjenta i wsparcie go w pierwszym etapie stosowania nowo przepisanego leku. Regularne wizyty zaplanowane w krótkim odstępie czasu na początku terapii, motywują chorego do rozpoczęcia leczenia, a następnie do wytrwania w regularnym i prawidłowym stosowaniu leku. W ten sposób poprawia się bezpieczeństwo oraz efektywność kliniczna i kosztowa farmakoterapii.

Szacuje się, że nawet 30% do 50% nowo przepisanych produktów leczniczych jest przyjmowanych przez pacjentów nieprawidłowo. Z różnych przyczyn – takich jak lęk przed działaniami niepożądanymi, trudności ze stosowaniem leku czy niewystarczająca wiedza na temat choroby – pacjenci rezygnują z rozpoczęcia terapii, pomijają dawki lub odstawiają lek. Nieoptymalne stosowanie preparatów leczniczych powoduje ubytek w korzyściach zdrowotnych, jakie pacjent mógłby odnieść z terapii i przyczynia się do ogólnego wzrostu kosztów związanych z leczeniem chorób.

Jak przebiega konsultacja Nowy Lek?

Konsultacja składa się z trzech etapów, na każdym z nich przewidziany jest kontakt farmaceuty z pacjentem:

● spotkanie wstępne(stacjonarne)
● spotkanie interwencyjne po 7-14 dniach od spotkania wstępnego (stacjonarne lub za pomocą narzędzi teleinformatycznych)
● spotkanie kontrolne po 14-21 dniach od spotkania interwencyjnego (stacjonarne lub za pomocą narzędzi teleinformatycznych)

Świadczenie powinno zakończyć się nie później niż po 30 dniach od daty zrealizowania recepty na nowy lek. Pomiędzy poszczególnymi wizytami powinien być zachowany minimum 7-dniowy odstęp czasowy. Poszczególne kroki konsultacji, wraz ze wskazaniem odpowiednich załączników i formularzy opisuje szczegółowy algorytm [1].

Podczas kontaktu z pacjentem farmaceuta przekazuje informacje o nowym leku, jego działaniu i zasadach prawidłowego stosowania, ewentualnych działaniach niepożądanych i sposobach zapobiegania im. Przypomina także kluczowe informacje na temat choroby oraz przekazuje zindywidualizowane, podstawowe porady dotyczące zdrowego stylu życia. Udzielenie wskazówek oraz odpowiedzi na pytania i wątpliwości pacjenta na każdym etapie konsultacji, poprawiają zaangażowanie chorego w stosowaną terapię. Umożliwiają także wyeliminowanie błędów w stosowaniu leków na wczesnym etapie leczenia.

Na czym polega współpraca farmaceuty i lekarza w ramach konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek?

Jednym z załączników dostępnych w standardzie udzielania konsultacji farmaceutycznej Nowy Lek jest „Raport dla lekarza” [1]. W tym dokumencie farmaceuta ma możliwość poinformowania lekarza o wystąpieniu problemów związanych z przyjmowaniem preparatu, które mogą wymagać modyfikacji leczenia, a które nie mogą być rozwiązane w ramach interwencji farmaceutycznej.

Lekarz otrzymuje więc szczegółowy opis zauważonych problemów takich jak interakcje lekowe, wystąpienie działań niepożądanych, nieodpowiednie działanie leku, niepodjęcie przez pacjenta terapii lub odstawienie przez niego zleconego preparatu, kłopoty z dawkowaniem czy stosowaniem ze względu np. na postać leku. Farmaceuta przekaże także swoje spostrzeżenia i sugestie dotyczące możliwych sposobów rozwiązania tych trudności.

Raport zawiera także informację zwrotną dla farmaceuty na temat podjętych przez lekarza działań wraz z ewentualnymi uwagami i zaleceniami dotyczącymi dalszej opieki nad pacjentem.

Materiał edukacyjny dla lekarzy i farmaceutów

PARTNERZY: