Інформація для пацієнтів

Информация для пациентов

Informacje dla pacjentów

На цій сторінці надається інформація для пацієнтів українською та російською мовами. Тут ми збираємо для вас корисні файли, наприклад, інформацію про безрецептурні ліки, доступні в Польщі, інформацію про організацію системи охорони здоров’я, відповіді на поширені запитання.

Якщо на цій сторінці відсутні якісь необхідні матеріали або у вас є пропозиції щодо того, що тут може бути – пишіть на нашу адресу: pomoc@ptmr.info.pl

На этой странице представлена информация для пациентов на украинском и русском языках. Мы собираем здесь полезные для вас файлы, например, информацию о безрецептурных препаратах, доступных в Польше, информацию об организации системы здравоохранения, ответы на часто задаваемые вопросы.

Если на этой странице отсутствуют какие-либо необходимые материалы или у вас есть предложения по поводу того, что здесь может быть – пишите на наш адрес: pomoc@ptmr.info.pl

Na tej stronie znajdują się informacje dla pacjentów w języku ukraińskim oraz w języku rosyjskim. Zbieramy tutaj dla Państwa przydatne pliki, na przykład informacje o dostępnych w Polsce lekach bez recepty, informacje o organizacji systemu opieki zdrowotnej, odpowiedzi na często zadawane pytania. 

Jeśli na tej stronie brakuje jakiś materiałów lub masz sugestie, co może się tutaj znaleźć – napisz na nasz adres: pomoc@ptmr.info.pl 

cropped shot of doctor shakign hands of patient patient

Пошукова система медичних закладів з україномовним/російськомовним персоналом

Поисковик медучреждения с украиноязычным/ русскоязычным персоналом

Wyszukiwarka jednostek medycznych z ukraińskojęzycznym personelem

Пошукова система медичних закладів з україномовним/російськомовним  персоналом

Веб-сайт www.medicalhelp.pl пропонує безкоштовну систему пошуку медичних закладів. Це дає змогу знайти і локалізувати підрозділ із персоналом, який розмовляє українською, російською чи англійською мовами.

Пошукова система включає автоматичне розташування на карті та показує найближчі заклади . Ви також можете ввести адресу прописом.

Можливий пошук медичних закладів типу первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги,  лікарні з конкретними відділеннями та інші.

Крім того, пошукова система показує, якою мовою розмовляє персонал, хто володіє українською/російською та чи є перекладач.

Відображаємо інформацію про назву медичного закладу,  адресу, номер телефону, адресу електронної пошти для зв’язку. Повідомляємо, за якою формулою (безкоштовно чи за плату) і в якому режимі (на місці чи онлайн) надаються медичні послуги.

Проект реалізують волонтери, серед яких програмісти, об’єднані навколо Польського Товариства Сімейної Медицини.

Поисковик медучреждения  с украиноязычным/ русскоязычным  персоналом

Сайт www.medicalhelp.pl предлагает бесплатную поисковую систему для медицинских учреждений. Позволяет определить местонахождение объекта с украино-, русско- или англоговорящим персоналом.

Поисковик включает автоматическое определение местоположения на карте и показывает ближайшие учреждения. Вы также можете ввести адрес словами.

Возможен поиск  медицинских учреждений типа первичной медико-санитарной помощи, специализированной амбулаторной помощи, больничные отделения и другие.

Кроме того, поисковик отображает, на каком языке говорит персонал, кто говорит на украинском/русском и есть ли переводчик.

Отображаем информацию о названии учреждения,  адресе, номере телефона, адресе электронной почты для связи. Сообщаем вам, по какой формуле (бесплатно или за плату) и в каком режиме (очно или онлайн) оказываются медицинские услуги.

Проект реализуется волонтерами, в том числе программистами, собравшимися вокруг Польского Общества Семейной Медицины.

Wyszukiwarka jednostek medycznych z ukraińskojęzycznym personelem

Na stronie www.medicalhelp.pl znajduje się bezpłatna wyszukiwarka jednostek medycznych. Umożliwia ona lokalizację jednostki, w której pracuje personel posługujący się językiem ukraińskim lub rosyjskim lub angielskim. 

Wyszukiwarka umożliwia automatyczną lokalizację na mapie i pokazuje najbliższe jednostki. Można także wpisać adres słownie. 

Wyszukiwane są jednostki o typie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, oddziały szpitalne i inne. 

Dodatkowo wyszukiwarka wyświetla w jakim języku mówi personel, kto mówi w języku ukraińskim/rosyjskim oraz czy dostępny jest tłumacz. 

Wyświetlamy informacje o nazwie podmiotu, adresie, numerze telefonu, adresie e-mail do komunikacji. Informujemy w jakiej formule (bezpłatnie czy odpłatnie) oraz w jakim trybie (na miejscu czy online) realizowane są usługi medyczne. 

Projekt realizowany jest przez wolontariuszy, w tym programistów, skupionych wokół Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. 

COVID-19

Якщо у Bас є симптоми респіраторної інфекції (інфекції верхніх дихальних шляхів), або Bи підозрюєте, що можете хворіти на COVID-19, Bам слід якнайшвидше отримати направлення на виконання тесту на інфекцію SARS-CoV-2.

Если у вас есть симптомы респираторной инфекции, или Вы подозреваете, что болеете COVID-19, Вам следует как можно скорее пройти тестирование на инфекцию SARS-CoV-2.

Jeśli masz objawy infekcji dróg oddechowych lub podejrzewasz, że możesz chorować na COVID-19 jak najszybciej powinieneś mieć zlecony test w kierunku infekcji koronawirusem.

Охорона здоров`я в Польщі

Здравоохранение в Польше

Ochrona zdrowia w Polsce. Gdzie zwrócić się o pomoc?

Медичні консультації в Польщі фінансуються Національним Фондом Здоров`я (NFZ), вони надаються громадянам України безкоштовно.


Для візиту необхідно взяти, якщо це можливо, наявну медичну документацію – медичні довідки, рецепти, виписки з перебування в стаціонарі тощо. Найважливішими є документи, перекладені польською мовою, проте якщо вони лише українською чи російською – просимо також взяти їх із собою. Також, варто мати з собою довірену людину, яка допоможе в перекладі зголошеної проблеми зі здоров’ям польською мовою та полегшить контакт з лікарем. Ми постійно збираємо інформацію про можливість відвідування закладів первинної медико-санітарної допомоги українською мовою або з можливістю синхронного телефонного перекладу, але станом на сьогодні не можемо гарантувати таку можливість у кожному закладі.

Медицинские консультации в Польше финансирует Национальный фонд здоровья (NFZ), они предоставляются бесплатно гражданам Украины.


Для консультации стоит взять с собой имеющуюся медицинскую документацию – медицинские справки, рецепты, справки о пребывании в стационаре и тому подобное, если это возможно. Наиболее ценными будут документы, которые переведены на польский язык, но если они только на украинском или русском языке – просьба также взять их с собой. Также стоит иметь при себе доверенное лицо, которое поможет перевести сообщение о проблеме со здоровьем на польский язык и облегчит контакт с врачом. Мы на постоянной основе собираем информацию о возможности посещения учреждений первичной медико-санитарной помощи (POZ) на украинском языке или с возможностью синхронного перевода по телефону, но на сегодняшний день мы не можем гарантировать такую возможность в каждом учреждении.

Porady zdrowotne w Polsce finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), dla obywateli Ukrainy udzielane są nieodpłatnie.

Na wizytę warto zabrać, w miarę możliwości, dotychczasową dokumentację medyczną – zaświadczenia lekarskie, recepty, karty informacyjne z pobytów w szpitalu i tym podobne. Największą wartość będą miały dokumenty przetłumaczone na język polski, ale jeśli są wyłącznie po ukraińsku lub po rosyjsku – proszę je również ze sobą zabrać. Warto mieć ze sobą również zaufaną osobę, która pomoże w tłumaczeniu zgłaszanego problemu zdrowotnego na język polski i ułatwi kontakt z lekarzem. Na bieżąco zbieramy informacje o możliwości odbywania wizyt w POZ w języku ukraińskim lub z możliwością symultanicznego telefonicznego tłumaczenia, jednak na dzień dzisiejszy nie możemy zagwarantować takiej możliwości w każdej placówce.

Безрецептурні ліки в Польщі:

Безрецептурные препараты в Польше:

Leki dostępne bez recepty w Polsce:
Medicine

Тут ви можете знайти PDF-файли зі списком необхідних безрецептурних ліків (наприклад, від головного болю, застуди), доступних у Польщі. Ці препарати можна придбати в аптеках, а в деяких випадках і в продуктових магазинах або на заправках.

Пам’ятайте, що якщо симптоматичне лікування недостатнє або симптоми посилюються або мають тривожний характер – негайно зверніться до лікаря.

Здесь вы можете найти PDF-файлы со списком безрецептурных основных лекарств (например, от головной боли, простуды), доступных в Польше. Эти препараты можно приобрести в аптеках, а в некоторых случаях также в продуктовых магазинах или на заправочных станциях.

Помните, что если симптоматическое лечение неадекватно или симптомы ухудшаются или носят беспокоящий характер – немедленно обратитесь к врачу.

W tym miejscu znajdują się PDFy z zestawieniem dostępnych w Polsce bez recepty leków pierwszej potrzeby (np. na ból głowy, przeziębienie). Leki te można nabyć w aptekach, a w wybranych przypadkach także w sklepach spożywczych czy stacjach benzynowych. 

Pamiętaj, eśli leczenie objawowe jest niewystarczające lub dolegliwości nasilają się lub mają niepokojący charakter – skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem.

Програма імунізації (календар щеплень) дітей:

Программа иммунизации (прививочный календарь) детей:

Program szczepień ochronnych dla dzieci

Завантажте програму імунізації (календар щеплень) перед тим, як привести дитину до терапевта/педіатра. Це полегшить налагодження подальшого догляду за дитиною. Календар щеплень доступний у вигляді таблиці українською та польською мовами, що полегшить вам спілкування з лікарем.

Загрузите программу иммунизации (прививочный календарь), прежде чем привести ребенка к терапевту/педиатру. Это облегчит последующий уход за ребенком. Прививочный календарь доступен в виде таблицы на украинском и польском языках, что облегчит вам общение с врачом.

Pobierz program szczepień ochronnych przed zgłoszeniem się z dzieckiem do lekarza rodzinnego/pediatry. Ułatwi to ustalenie dalszej opieki nad dzieckiem. Program dostępny jest w formie tabeli w języku ukraińskim i polskim, co ułatwi Ci rozmowę z lekarzem. 

Ukraiński program szczepień ochronnych

Pod nadzorem merytorycznym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Під предметним наглядом Польського Товариства Лікарів Сімейної Медицини. 
Под предметным наблюдением Польского Общества Врачей Семейной Медицины