Rola farmaceuty w Opiece Farmaceutycznej

Oprócz OF farmaceuta udziela usług, między innymi: wydawanie produktów, sporządza produkty lecznicze, przeprowadza wywiad farmaceutyczny, udziela porad farmaceutycznych, może dokonywać pomiaru CTK. 

Ponadto w zakres obowiązków farmaceuty wchodzą zadania zawodowe: kierowanie apteką, nadzór nad stażystami, zgłaszania działań niepożądanych.

OF będzie mógł sprawować farmaceuta wykwalifikowany, posiadający czynne prawo wykonywania zawodu, czyli po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego zakończonego egzaminem i potwierdzonego zaświadczeniem lub posiadający dokument potwierdzający kwalifikacje zdobyte podczas szkolenia specjalizacyjnego potwierdzone przez dyrektora CMKP.

Potrzeba budowania autorytetu farmaceuty wśród Pacjentów

Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty: Aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta, i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym.

Farmaceuci w Polsce cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Są profesjonalistami medycznymi, do których pacjenci bardzo często zgłaszają się po poradę. Stanowią oni pierwszy, bardzo ważny przystanek pacjenta w obliczu niepokojących go dolegliwości. 

Wg badania IPSOS na zlecenie Reckitt Lekarz i farmaceuta to główne źródła wiedzy na temat leczenia infekcji z bólem gardła.

W badaniu: Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wizerunkowe. Warszawa; 2019. aż 90,4% Polaków deklarowało że ufa farmaceucie.

Nadal potrzebne jest równoległe budowanie tego autorytetu poprzez wsparcie ze strony środowiska lekarskiego np. poprzez:

  • informowanie pacjentów o OF i jej zakresie
  • informowanie o możliwości wykonania przeglądów lekowych
  • edukacja w temacie recepty kontynuowanej
  • podkreślanie kompetencji farmaceuty, szczególnie w kontekście farmakoterapii, a także poradnictwa w zakresie dolegliwości “dnia codziennego”, leczenia i diagnostyki wirusowych chorób układu oddechowego.

Potrzeba budowania ścieżek komunikacji farmaceuta lekarz:

  • poprzez Pacjenta – edukacja Pacjenta o potrzebie informowania zarówno farmaceuty jak i lekarza o wszystkich zażywanych lekach (można wykorzystać gotowe schematy listy leków, IPOM, indywidualny plan opieki farmaceutycznej)
  • komunikacja przy użyciu narzędzi telemedycznych między lekarzem a farmaceutą
  • udostępnienie wyników przeglądu lekowego w formie papierowej lub elektronicznej dla lekarza 
  • IPOM jako uniwersalne narzędzie u pacjentów z wielochorobowością – Pacjent powinien otrzymać edukację, że IPOM stanowi jedną z linii “komunikacji” z innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Materiał edukacyjny dla lekarzy i farmaceutów

PARTNERZY: