Recepta kontynuowana

Uwaga, czytając artykuł pamiętaj, że obecne istnieją ograniczenia w wykorzystaniu recepty kontynuowanej: 

 • Konieczność nadania dodatkowych uprawnień farmaceutom umożliwiających wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta oraz realizacji recepty kontynuowanej
 • Brak możliwości zlecania oraz wykonywania badań diagnostycznych przez farmaceutów (przewidywane zmiany w związku z opieką farmaceutyczną)
 • Brak przeprowadzenia zapowiadanego pilotażu
 • Wymagane stworzenie odpowiednich ram prawnych umożliwiających przeprowadzanie usługi m.in. jako gwarantowanego świadczenia zdrowotnego

Zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne jednym z elementów opieki farmaceutycznej jest recepta kontynuowana stanowiąca świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutów na podstawie zlecenia lekarskiego.

Celem recepty kontynuowanej jest zapewnienie ciągłości leczenia pacjentów poprzez ułatwienie w dostępie do leczenia bez potrzeby odbywania wizyt lekarskich oraz racjonalizacja stosowania produktów leczniczych.

Wprowadzenie recepty kontynuowanej umożliwia wydawanie pacjentom odpowiednich leków według ustalonego przez lekarza harmonogramu bez konieczności zgłaszania się po nową receptę. Takie rozwiązanie obejmuje także możliwość prowadzenia nadzoru klinicznego przez farmaceutę.

Korzyści wynikające z recepty kontynuowanej:

 • Zwiększenie dostępności do leczenia i opieki dla pacjentów
 • Ograniczenie liczby porad lekarskich mających na celu jedynie wystawienie receptym a przez to odciążenie pracy lekarzy POZ
 • Nadzór kliniczny nad pacjentem poprzez okresową kontrolę jego stanu i stopnia stosowania się do zaleceń
 • Poprawa skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii chorób przewlekłych
 • Racjonalizacja farmakoterapii
 • Poprawa kontroli gospodarowania lekami, szczególnie istotne w przypadku drogi leków
 • Poprawa efektywności kosztowej leczenia w skali indywidualnej i ogólnej

Recepta wystawiana przez lekarza

Recepta kontynuowana

 • ważność recepty: max. 365 dni
 • łączna ilość leku na okres terapeutyczny 360 dni
 • jednorazowe wydanie leku odpowiadające okresowi terapeutycznemu 180 dni
 • decyzja o liczbie opakowań wybieranych jednorazowo należy do pacjenta
 • na podstawie zlecenia lekarskiego – możliwość wydawania leku przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia
 • łączna ilość leku na okres terapeutyczny 360 dni
 • maksymalna ilość leku wydana jednorazowo ustalana przez lekarza
 • po wykonaniu badania przez farmaceutę (o ile zlecone przez lekarza)

Implikacje kliniczne

 • możliwość marnotrawienia znacznych ilości leków w przypadku zmiany terapii 
 • brak nadzoru nad procesem terapeutycznym pacjenta
 • poprawa ciągłej i racjonalnej farmakoterapii pacjentów
 • zmniejszenie obciążenia lekarzy POZ
 • cykliczny nadzór farmaceutyczny

W 2019 roku liczba porad związanych z ponownym wystawieniem recepty znacznie przekroczyła 26 mln, co w porównaniu do roku 2018 wiązało się ze wzrostem o prawie 18%. Wielu z tych porad można uniknąć dzięki wystawianym receptom kontynuowanym – w razie braku konieczności zmiany stosowanych leków, pacjent może odwiedzać lekarza co 12 miesięcy w celu odnowienia zlecenia na receptę kontynuowaną.

Zasady realizacji recepty kontynuowanej

 • Podstawą realizacji recepty kontynuowanej jest wydane przez lekarza zlecenie zapisane w Systemie Informacji Medycznej (SIM)
 • Recepta może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz, obejmując kontynuację terapii produktem leczniczym, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobem medycznym przepisanym przez lekarza. 
 • Lekarz może w zleceniu zawrzeć informację o konieczności przeprowadzania określonych badań diagnostycznych, pomiarów lub innych czynności w ramach opieki farmaceutycznej przez farmaceutę przed wydaniem leku.
 • Recepta kontynuowana jest wystawiana w postaci elektronicznej zgodnie z odpłatnością określoną przez lekarza w zleceniu. Farmaceuta może jednak zmienić poziom odpłatności, jeśli zajdą przesłanki do takiej zmiany.
 • Informacje o realizacji recept kontynuowanych będą dostępne dla wszystkich aptek świadczących opiekę farmaceutyczną.

Recepta kontynuowana a recepta farmaceutyczna

Recepta kontynuowana różni się od dotychczas wykorzystywanej recepty farmaceutycznej. Recepta farmaceutyczna wystawiana jest jednorazowo w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta lub do przeprowadzenia szczepienia ochronnego przeciw grupie w aptece, w której realizowane są szczepienia. Recepta może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe. Do jej realizacji nie jest wymagane zlecenie lekarskie, a wystawiona recepta wyłącznie pełnopłatna. Na recepcie farmaceuta uprawniony do jej wystawienia wskazuje przyczynę wydania leku.

Piśmiennictwo:

 1. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 3. Raport „Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrażania”

Materiał edukacyjny dla lekarzy i farmaceutów

PARTNERZY: