INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(KLAUZULA INFORMACYJNA)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław, KRS: 0000068080 (PTMR). Może się Pani / Pan z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Syrokomli 1, 51-11 Wrocław, przez e-mail: ptmr@ptmr.info.pl, telefonicznie: +48 71 326 68 70.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych.
Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, odbywać się będzie wyłącznie w zakresie realizacji przez Stowarzyszenie jego celów statutowych, a w tym:
1) prowadzenie bazy Członków PTMR,
2) informowanie o konferencjach i szkoleniach,
3) kontakt przez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną, telefonicznie,
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

3. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Pani / Pana danych poza teren Polski / UE / EOG.

4. Odbiorcy danych.
Pani / Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) pracownikom / współpracownikom obsługującym biuro Stowarzyszenia w tym stronę www i portale społecznościowe.
2) innym podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy skarbowe, sądy),
3) podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi prawne, księgowe, hostingowe, informatyczne, wydawnicze, dostarczające przesyłki kurierskie, pocztę.

5. Okres przechowywania danych.
Pani / Pana dane będziemy przetwarzać przez okres Pani / Pana członkostwa w Polskim Towarzystwie Medycyny Rodzinnej oraz nie dłużej niż 10 lat od jego ustania.

6. Twoje prawa.
Przysługuje Pani / Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
3) prawo do usunięcia danych (Jeżeli Pani / Pana zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali Pani / Pana dane, może Pani / Pan żądać, abyśmy je usunęli),
4) ograniczenia przetwarzania danych (może Pani / Pan żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych, wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią / Panem działań, jeżeli Pani / Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani / Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani / Pan żebyśmy je usunęli, bo są Pani / Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego prze Panią / Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych),
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych.
Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne jest jednak warunkiem Pani / Pana członkostwa w Stowarzyszeniu. W przypadku gdy (w związku z realizacją zadań statutowych Towarzystwa) pojawi się konieczność uzyskania od Pani / Pana dodatkowych danych, zostanie Pani / Pan o to poproszony w odrębnej korespondencji.

8. Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany.
Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany