Pielęgniarstwo Rodzinne PTMR

Opiekunowie nieformalni, często członkowie rodziny lub bliscy pacjentów, odgrywają kluczową rolę w codziennej opiece i wsparciu osób potrzebujących.

Materiały edukacyjne dostarczają praktycznych wskazówek i strategii, które pomogą pielęgniarkom rodzinnym efektywnie współpracować z opiekunami nieformalnymi. Dowiedzą się Państwo, jak budować partnerskie relacje, wspierać opiekunów w ich roli oraz skutecznie komunikować się w celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad pacjentem.

Dzięki zasobom będą Państwo lepiej przygotowani do wspierania opiekunów nieformalnych, co przyczyni się do poprawy jakości opieki i komfortu życia pacjentów. Zapraszamy do korzystania z materiałów i doskonalenia swoich umiejętności współpracy w zespole opiekuńczym.

Platforma HomeCare

To otwarta platforma do samodzielnego uczenia się, oferująca jedenaście różnych modułów tematycznych.

Mogą Państwo korzystać z Platformy jako źródła, które odpowiada potrzebom w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Jeśli nie są Państwo pewni, które moduły tematyczne wybrać, można wypełnić krótki test, aby ocenić swój poziom wiedzy.

Ośrodek Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych

Platforma dedykowana osobom, które pełnią rolę opiekunów nieformalnych, czyli tych, którzy opiekują się bliskimi bez formalnego wykształcenia w zakresie opieki zdrowotnej. 

Baza wiedzy oferuje szeroki zakres informacji, porad i materiałów edukacyjnych, które mają na celu wspieranie opiekunów w ich codziennych wyzwaniach. Znajdują się tam artykuły, poradniki, webinary oraz inne zasoby, które pomogą Państwu lepiej zrozumieć i efektywnie wykonywać zadania opiekuńcze. 

Pozycja opiekunów nieformalnych i rodziny w systemach opieki długoterminowej Unii Europejskiej

Artykuł zawiera przegląd sytuacji opiekunów nieformalnych i rodzinnych w systemach opieki długoterminowej w krajach Unii Europejskiej. W artykule omówiono rolę rodziny w polityce społecznej, zwłaszcza w obszarze opieki długoterminowej nad osobami niesamodzielnymi. Analiza uwzględnia społeczne oczekiwania wobec rodziny, skalę zaangażowania opiekunów rodzinnych i nieformalnych, oraz systemy wsparcia dla tych opiekunów w różnych krajach UE. Szczególną uwagę poświęcono godzeniu pracy zawodowej z opieką długoterminową. 

Bakalarczyk R. Pozycja opiekunów nieformalnych i rodziny w systemach opieki długoterminowej w Unii Europejskiej. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka. 2018; 3: 35-54.

Obciążenie opiekunów nieformalnych a sprawność funkcjonalna i umysłowa pacjentów objętą opieką domową

Artykuł bada związek pomiędzy obciążeniem opiekunów nieformalnych a sprawnością funkcjonalną i umysłową pacjentów objętych pielęgniarską opieką długoterminową domową.

Badania przeprowadzono w województwie lubelskim, obejmując 149 pacjentów z chorobami przewlekłymi i 150 opiekunów nieformalnych. Do oceny obciążenia opiekunów użyto kwestionariusza COPE Index, który mierzy różne aspekty roli opiekuna, jego sytuacji życiowej oraz relacji z podopiecznym. Sprawność funkcjonalną pacjentów oceniano za pomocą skali Barthel, a sprawność umysłową przy użyciu skróconego Testu Sprawności Umysłowej (AMTS).

Deluga Alina, Bartoszek Agnieszka, Ślusarska Barbara, Kocka Katarzyna, Nowicki Grzegorz, Piasecka Katarzyna Kachaniuk Hanna. Obciążenie opiekunów nieformalnych a sprawność funkcjonalna i umysłowa pacjentów objętych opieką domową. Pomeranian Journal of Life Sciences. 2018; 64(4): 79-83

Wybrane determinanty obciążenia opiekunów nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami starszymi z deficytem sprawności funkcjonalnej w warunkach domowych

Artykuł z 2019 roku bada czynniki wpływające na obciążenie opiekunów nieformalnych osób starszych. Badania przeprowadzone w województwie lubelskim obejmowały 138 opiekunów i 138 pacjentów. Wyniki wskazują, że czas opieki, samoocena stanu zdrowia opiekuna oraz sprawność funkcjonalna pacjenta według Barthel Index są istotnymi predyktorami obciążenia opiekunów.

Bartoszek Agnieszka, Ślusarska Barbara, Kocka Katarzyna, Deluga Alina, Kochaniuk Hanna, Nowicki Grzegorz, Piasecka Katarzyna. Wybrane determinanty obciążenia opiekunów nieformalnych sprawujących opiekę nad osobami starszymi z deficytem sprawności funkcjonalnej w warunkach domowych. Gerontologia Polska. 2019; 27(3): 208-14.

Wsparcie dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych - doświadczenia krakowskie

Artykuł skupia się na wsparciu udzielanym nieformalnym opiekunom osób niesamodzielnych w Krakowie. W tekście omówiono trendy demograficzne prowadzące do wzrostu populacji osób starszych, problemy zdrowotne tej grupy oraz wynikającą z tego potrzebę opieki, która często jest świadczona przez członków rodziny. Artykuł przedstawia projekt zainicjowany przez Miejskie Centrum Opieki w Krakowie, mający na celu wsparcie tych opiekunów poprzez różne inicjatywy, takie jak indywidualne i grupowe szkolenia, usługi zarządzania opieką, grupy wsparcia oraz dostarczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału osobistego, kondycji psychofizycznej oraz ogólnej jakości życia zarówno opiekunów, jak i ich podopiecznych. Dodatkowo podkreślono potrzebę ciągłego wsparcia, opartego na dotychczasowych doświadczeniach oraz analizie bieżących potrzeb.

Kamińska Alicja, Kliś-Kalinowska Anna, Walas Karolina, Łatka Joanna. Wsparcie dla opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych – doświadczenia krakowskie. [w:] Mirczak Anna, Jagielska Katarzyna (red.). Edukacyjne, społeczne i medyczne konteksty w perspektywie zmian cywilizacyjnych. Wydawnictwo Sciptum, Kraków 2021, s. 145-156.